Tillbaka

GNU

GNU (Grundläggande Neuropsykologisk Undersökning) är ett test avsett att användas vid bedömning av framför allt afasi, talapraxi och dysartri men även andra neuropsykologiska störningar såsom handapraxi, neglekt, spatiala störningar, visuell agnosi och störningar i högre tänkande, insikt och minne över kort tid. Testet är avsett att användas på patienter med stroke och andra hjärnskador och är mer utförligt än flertalet screeningbedömningar men inte så uttömmande att det bör användas för t ex så finmaskig diagnostik, som krävs som utgångspunkt för träning. Det lämpar sig särskilt som en första bedömning och för uppföljning och kontroller, inte minst för att det går fort att administrera och täcker alla väsentliga aspekter av funktionerna i fråga. Väljer man att genomföra bara de kommunikativa avsnitten tar testet inte mer än en kvart att genomföra men ger ändå tillräcklig information för att t ex afasidiagnos ska kunna ställas och för att kunna ge information till närstående och personal om lämpliga kommunikationsstrategier och lämplig stimulans. De övriga avsnitten är användbara för att få en helhetsbild av patientens kognitiva och emotionella funktionstillstånd, vilket är viktigt för att kunna ta ställning till olika åtgärder, t ex möjligheten till seriebehandling.
 

Testet är utprövat på en frisk normalgrupp och en grupp hjärnskadade patienter (flertalet med diagnosen stroke). Studier för att undersöka sambandet mellan resultatet av testning med GNU och ADL-förmåga, vårdtid och utskrivningsalternativ samt för att undersöka GNU:s förmåga att påvisa förändringar över tid har genomförts och studierna och resultaten redovisas i manualen. Sammanfattningsvis visar studierna att förväntade samband mellan de undersökta variablerna förelåg.
 

GNU består av en utförlig manual, en pärm laminerat bedömningsmaterial, fem inplastade kortsatser, en läggbokstav, fyra klossar, en uppsättning föremål, två bedömningsblanketter, ett bedömningsprotokoll och ett sammanfattningsprotokoll. Alla blanketter kopieras fritt men kan efterbeställas till en mindre kostnad om så önskas. Materialet levereras i en låda, avsedd att förvara allt testmaterial i.
 

Pris:  

2000 kr + moms
 

Till vänster förvaringslåda till GNU; i övre raden några av kortsatserna, klossar och bedömningsföremål samt en testblankett; i nedre raden manual och pärm med bedömningsmaterial.